Sabaia, l'épicerie participative de l’Oztibarre / Sabaia, Oztibarreko epizeria partehartzailea

Redynamiser l’Oztibarre grâce aux Circuits Courts Collectifs
Oztibarre berpiztu tokian tokiko kolektiboari esker

Paliers de financement

800 €

Du matériel informatique / Material informatikoa

Image 1636629655


Notre priorité / Gure lehentasuna :

Acheter du matériel informatique dont une imprimante performante pour faciliter notre gestion   /   Erosi ekipamendu informatikoa errendimendu handiko inprimagailua barne, gure kudeaketa aisatzeko.

3 000 €

Equipement évènements / Animazioetarako materiala

Image 1634502910


Notre souhait / Nahiko genukeena :

S'équiper avec plancha, barnum, ... pour les évènements conviviaux que nous organisons afin de renforcer le lien social en Oztibarre   /   Plantxa, karpa, ... eskuratzea, Oztibarreko lotura soziala sendotzeko antolatzen ditugun elkartasun ekitaldietarako.

7 000 €

Un caisson frigorifique / Kutxa hozkailu bat

Image 1634502891


Notre rêve / Gure ametsa :

Se doter d'un caisson frigorifique pour distribuer les produits de nos paysans au-delà de l'Oztibarre   /   Kutxa-hozkailu bat eskuratzea gure laborarien mozkinak Oztibarretik haratago banatzeko.

Le projet

SABAIA C'EST QUOI ?

  SABAIA ZER DA ?

Une épicerie solidaire pour l’accès à une alimentation durable et de qualité, en Oztibarre.

 

Oztibarreri elikadura iraunkor eta kalitatezkoari parada eskaintzen dion elkartasunezko epizeria da.

o LES PRINCIPES :   o XEDEAK :

Des produits locaux, de qualité, bio ou sous signe de qualité et de saison,
Des produits vendus au prix d’achat, sans
aucun profit,
De la
solidarité entre les adhérents et les producteurs,
De l’implication 
dans le fonctionnement et l’organisation,
De la
confiance, dans la gestion et le financement,
Et tout ça en toute
transparence.

 

Tokiko mozkinak, bio edo kalitate marka dutenak eta sasoian sasoikoak,
Erosi prezioan saldu mozkinak,

Batere irabazirik gabe, eta,ekoizle eta bazkideen arteko elkartasuna,
Inplikazioa antolaketan eta ibilmoldean,
Konfiantza kudeaketa eta diruztatzean,
Oro
gardentasun osoan.

o COMMENT CA MARCHE ?

 

o NOLA DABILEN ?

Engagement et Partage : Vous choisissez de devenir adhérent : vous signez notre charte, et réglez la cotisation annuelle de 30 € par foyer pour participation aux frais fixes (loyer, assurance, électricité).

Simplicité et Confiance : Vous faites vos courses sans porte-monnaie : il suffit de noter la valeur de vos achats sur votre fiche personnelle et de payer le dû par virement.

Implication et Convivialité : Vous participez au fonctionnement : achats, rangement des produits, accueil aux heures d’ouverture, etc, dans le domaine que vous préférez.

 

 

Engaiamendua eta partekatzea : Bazkide izatea deliberatuz gero: gure legedia izenpetu behar da, eta, etxe bakoitzak urteko 30 euroko kidetza ordaindu; gastu finkoak arintzeko (alokairua, asurantza, argindarra).

Sinpleki eta fidakor : Erosketak diru moltsik gabe egiten dira: aski da erosketen prezioa norberaren fitxan idaztea eta zorra biramenduz kitatzea.

Inplikazioa eta lagun giroa: Funtzionamenduan parte hartuko duzu: erosketak eginez, mozkinen bilketak, irekitze tenoreetan harrera eginez… Gehien laket duzun hortan.

 

Témoignage d'un producteur-consommateur,  Jean-Marie IRIGOIN (d'Ibarolle), producteur porcs/brebis :

Nous avons adhéré à SABAIA dès le début en tant que consommateur. Puis nous avons commencé à proposer les produits de notre ferme. La création de SABAIA nous a permis de nous rapprocher de la clientèle locale que l'on touchait très peu jusqu'alors. Même pour les adhérents de SABAIA, nous pensons qu'il est important que l'on montre qu'il y a des fermes localement qui pratiquent une agriculture paysanne avec des produits de qualité en circuit court.

 

Ekoizle-kontsumitzaile baten lekukotasuna, Jean-Marie IRIGOIN (Ibarla), zerri/ardi hazlea:

SABAIA, guretako biziki inportantea bilakatu da. Lehenik kontsumitzaile gisa (kasik denak atzemaiten baitira) eta orain gure etxaldeko mozkinen proposatzeko. SABAIAko elkarlanak laborari eta kontsumitzaileen artean dinamika berri bat bultzatzen du Oztibarren... Agian laborari eta baratzezain gazteeri plantatzeko sua pitzaraziz !!

Témoignage d'une conso'actrice, (de Larceveau) :

Ayant toujours vécu à Larceveau, je regrettais qu'il n'y ait plus d'épicerie. Maintenant, grâce à Sabaia, en plus des petites fêtes comme le marché de Noël, je peux de nouveau rencontrer du monde régulièrement le samedi matin. J'apprécie aussi de voir les jeunes, dont je connaissais les parents, reprendre les fermes familiales. Ca fait plaisir de constater que la vallée est dynamique !

 

Kontsum'ekintzaile baten lekukotasuna,  (Larzabale) :

Beti Larzabalen bizi izan nuxu eta dolu nixin ez baitzen gehiago janari-dendarik. Orain, Sabaiari esker, Eguberriko merkatua bezalako besta tipiez gain, ebiakoitz goizetan usu jendearekin elkartzen nuxu berriz. Eskertzen dixit ere ezagutzen nituen gurasoen segida hartu duten gazteak ikustea. Eder duxu ibarra bizi dela ikustea !

Témoignage d'une nouvelle adhérente, Cécile ETCHEVERRY (de Larceveau) :

En tant que consommatrice soucieuse d'acheter prioritairement en circuit court, j’étais un peu perdue parmi les différents labels et marques que l’on peut trouver en grande surface. Je n’avais pas non plus vraiment le temps de me rendre de ferme en ferme. Etre adhérente de SABAIA me permet alors de pouvoir me procurer les yeux fermés et en toute simplicité des produits locaux, de qualité, au meilleur prix en l’absence d’intermédiaires, tout en m’assurant de la bonne rémunération des producteurs. De plus, les évènements tels que les soirées burger me permettent de nouer des liens d'amitié avec les habitants de l'Oztibarre.

 

Bazkide berri baten lekukotasuna, Cécile ETXEBERRI (Larzabale) :

Tokian tokikoa kontsumitzeko arrangura nixin bainan super merkatuetako label eta marka guzien artean ene burua galdua senditzen. Eta ez nixin ere aitzinarik etxaldez etxalde ibiltzeko. SABAIAko bazkide izateari esker begiak hetsirik eta sinpleki eskura ditzaket tokiko mozkinak, kaliatezkoak, bitartekarien gabeziari esker prezio hoberenean, segurtatuz, gainera, ekoizlea behar den bezala ordaindua dela. Gainera, burger gaua bezalako animazioetan oztibartarrekin gurutzatzen naiz.

Le porteur de projet

SABAIA C'EST QUI ?

 
SABAIA NOR DA ?

SABAIA s'appuie sur des productions respectueuses de l'environnement et de l'humain, autour de l'idée de "Produire et consommer local"

  SABAIA ingurumena eta gizakiak errespetatzen dituen ekoizpenetan oinarritzen da, "Tokian tokikoa ekoiztu eta kontsumitu" ideiaren inguruan

Créée en 2018, l'association Sabaia a son siège à Larceveau. Elle réunit des paysans et des consommateurs de l’Oztibarre et des territoires environnants souhaitant produire et consommer localement. Nous comptons 110 adhérents.

Nous nous appuyons sur les productions de qualité, telles que AOC, AOP, Agriculture biologique, marque collective Idoki, etc. de nos adhérents.

Nous organisons toutes les semaines une distribution de paniers de légumes et tous les quinze jours, nous complétons avec des produits divers tels que fromage de brebis AOC Ossau-Iraty, colis de viande de porc kintoa, agneau de lait, vache pyrenaica, yaourts, pain... fournis par une trentaine de producteurs. Nous livrons en moyenne une quarantaine de foyers à chaque distribution. Le Samedi matin, nous tenons une permanence à l’épicerie afin de permettre à tous d’effectuer des achats, de créer du lien social et intergénérationnel, en ouvrant notamment les portes à ceux n’utilisant pas les outils numériques.

 

2018an sortua, Lartzabalen du egoitza Sabaia elkarteak. Tokian tokian ekoitzi eta kontsumitu nahi duten Oztibartarreko eta inguruko laborariak eta kontsumitzaileak biltzen ditu. 110 kide ditugu.

Gure bazkideen kalitatezko ekoizpenetan oinarritzen gara, hala nola AOC, AOP, Laborantza Ekologikoa, Idoki marka kolektiboa, etab.

Astero barazki-zareen banaketa antolatzen dugu eta hamabostean behin, hainbat produkturekin osatzen dugu, hala nola, AOC Ossau-Irati ardi gasna, kintoa zerri paketeak, axuria, Pirinioetako behia, jogurta, ogia... hogeita hamar ekoizle inguruk horniturik. Batez beste, berrogei etxeri banatzen diegu banaketa bakoitzean. Ebiakoitz goizetan permanentzia atxikitzen dugu epizerian, denek erosketak egin ahal izateko, jendeen eta belaunaldien arteko loturak sortzeko, bereziki tresna digitalak erabiltzen ez dituztenei bortak zabalduz.

SABAIA sert ainsi aussi à renforcer et même créer du lien social

  SABAIAk, beraz, lotura sozialak azkartzeko eta are sortzeko ere balio du

En effet, au-delà de ces enjeux, l’activité de l’association SABAIA est venue compenser l’absence de commerce de proximité dans l’Oztibarre. Effectivement, la dernière alimentation a fermé ses portes il y a quelques années. Cette fonction renforce notre rôle d’espace de création de lien social entre les habitants du bassin de vie, déjà exprimé par notre fonctionnement en circuits courts collectifs.

Les distributions sont l’occasion de nous rencontrer et d’échanger avec des personnes qui ont les mêmes priorités en terme d’approvisionnement : acheter des produits locaux de qualité et permettre au producteur de vivre de son métier, avec une ferme de taille humaine, dans le respect de ses animaux, de l’environnement et du consommateur. Certaines personnes n’osent pas aller dans les fermes “par peur de déranger” ou par manque de temps. Ces distributions leur permettent alors de tout trouver au même endroit, avec la garantie d’avoir de bons produits et la garantie d’une juste rémunération pour le producteur. Des personnes plus isolées, qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, profitent aussi du déplacement du voisin qui lui ramène son panier.

 

Izan ere, gai horietatik haratago, SABAIA elkartearen jarduerak Oztibarreko tokiko merkataritzaren gabezia konpentsatu du. Alabaina, azken janari-dendak duela urte batzuk itxi baitzituen ateak. Funtzio horrek indartu egiten du gure eginkizuna  biztanleen arteko lotura sozialak sortzeko gune gisa, zirkuitu labur kolektiboetan dugun funtzionamenduarekin jada adierazi bezala.

Banaketak eskaintzaren aldetik lehentasun berdinak dituzten pertsonekin elkartzeko eta eztabaidatzeko parada dira: tokiko kalitatezko mozkinak erosi eta ekoizleari bere lanbidetik bizitzeko aukera ematea, gizakiaren heineko etxalde batekin, bere kabalekiko, ingurumena eta kontsumitzailea errespetuz. Batzuk ez dira ausartzen etxaldeetara joatea “desarranjatzeko beldurrez” edo denbora faltagatik. Banaketa horiei esker, dena leku bakarrean atzematea ahalbidetzen dute, produktu onak ukaiteko bermearekin eta ekoizlearentzat bidezko ordainsariarekin. Mugitzeko paradarik ez duten lagunak, auzoaren laguntzaz baliatzen dira, bidaia bali, bere zarea etxerat ekartzen baitio.

Dynamiser son territoire s'impose comme l'enjeu principal de son activité   Bere lurraldea biziberritzea ezinbestekoa da bere jardueraren  helburu nagusi gisa
Notre action nous positionne ainsi comme un acteur du bassin de vie de l’Oztibarre. D’une manière générale, on peut dire que la demande en circuits courts est une demande de produits sous signes de qualité, offrant une traçabilité réelle et “l’assurance” d’un approvisionnement agroalimentaire sain aux consommateurs. Cette caractéristique correspond parfaitement avec les valeurs de l’association SABAIA. La plupart de ces collectifs se situent sur la Côte et le Labourd Intérieur, tout comme les espaces urbains les plus peuplés, ce qui constitue un handicap pour les paysans de l’Oztibarre, éloignés de ces zones.   Gure ekintzak, beraz, eragile gisa kokatzen gaitu Oztibarreko bizi eremuan. Oro har, zirkuitu laburren eskaria kalitate bermeak dituen produktuen eskaria dela erran genezake, zinezko trazabilitatea eta kontsumitzaileei laborantzako elikagaien hornikuntza osasuntsu baten “bermea” eskainiz. Ezaugarri hau arrunt bat heldu da SABAIA elkartearen balioekin. Kolektibo horietako gehienak Kostaldean eta Lapurdi Barnealdean kokatzen dira, biztanle gehien duten hiriguneak bezala, eta horrek poxelua ekartzen die Oztibarreko laborariendako, eremu horietatik urrun.
A partir de ces constats, nous voulons faire évoluer son positionnement pour renforcer notre action autour de deux axes de travail :   Errealitate horietatik abiatuz, bere posizionamendua aldatu nahi dugu gure ekintza bi lan-eremuren inguruan indartzeko:
Développer l’activité de distribution agroalimentaire en circuits courts de produits locaux de qualité auprès des habitants de l’Oztibarre et des territoires avoisinants, et renforcer le rôle de l’association au service de notre territoire,   ● Laborantzako elikagaiak banatzeko jarduera kalitatezko tokiko produktuen zirkuitu laburretan garatzea Oztibarreko eta inguruko lurraldeetako biztanleei, eta elkartearen rola indartzea bere lurraldearen zerbitzura,

Développer une démarche proactive pour aider les paysans de l’Oztibarre à accéder dans de meilleures conditions à la demande croissante des circuits courts collectifs de la Côte et du Labourd intérieur.

  ● Ikuspegi proaktiboa garatzea, Oztibarreko laborariek Kostaldeko eta Lapurdi barneko zirkuitu labur kolektiboen eskari gero eta handiagoari baldintza hobeetan sarbidea ukan dezaten.

À quoi servira votre financement ?

A QUOI SERVIRA VOTRE FINANCEMENT ?

  ZERTARAKO BALIOKO DU DIRUZTATZEAK ?
En accédant grâce à vous au premier palier, nous pourrons informatiser l'épicerie : cela facilitera la gestion et la comptabilité du point de vente et des distributions de paniers, ainsi que la participation des adhérents aux tâches liées au fonctionnement du point de vente.   Xure bidez lehen urratsera helduz gero, epizeria informatizatzenahalko dixugu: hola salmenta gunearen kudeaketa eta kontabilitatea eta zareen banaketa aisatuko dituxu, baita kideen parte hartzea ere, salmenta gunearen funtzionamenduari loturiko betebeharretan.
En allant un peu plus loin, nous pourrons favoriser les évènements conviviaux : avec comme objectif de proposer un calendrier d’animations mettant en valeur l’Oztibarre et les produits locaux de qualité (soirée burger, marché de Noël, etc..). Cela donnera une visibilité à l’association et confortera son rôle d’actrice de son bassin de vie. Cela permet de se retrouver pour passer un moment de convivialité mais aussi subvenir aux charges fixes de fonctionnement. Ce type d’animation étant aussi quelque chose d’unique en Oztibarre.   Amiñi bat harago joanez, elkarbizitzarako ekitaldiak sustatzen ahalko dizkixugu: Oztibarre eta kalitatezko tokiko produktuak baloratuko dituen ekitaldien egutegia eskaintzeko xedez (Burger gaua, Eguberriko merkatu...). Horrek ikusgarritasuna emanen dioxu eta elkarteak bizi eremuan duen eragile rola bermatuko dixi. Horri esker, adiskideekin elkartuko xira momentu goxo baten pasatzeko, baina baita finkatutako funtzionamendu-gastuei aitzi egiteko ere. Animazio mota hau bakarra duxu ere Oztibarrean.
Enfin, grâce à votre générosité, une nouvelle perspective s'ouvrira pour SABAIA : s’équiper d’un caisson frigorifique pour aider les paysans à accéder dans de meilleures conditions à la demande croissante des circuits courts collectifs et ainsi donner l'opportunité à plusieurs paysans de s'organiser afin qu'un seul d'entre eux se rende sur la côte basque pour livrer les commandes de plusieurs producteurs.   Azkenik, xure eskuzabaltasunari esker, perspektiba berri bat zabalduko zaio SABAIAri : hozte kutxa batez hornitzea, laborariak zirkuitu laburren kolektiboen galde gero eta handiagoan baldintza hobeetan sartzeko eta hola hainbat laborariri antolatzeko parada emateko ; haietako bakarra joanez kostaldera hainbat ekoizleren manaketak eramatera.

Pourquoi nous choisir?

POURQUOI NOUS CHOISIR?

  ZENDAKO GU HAUTA ?
En concrétisant ces projets, SABAIA contribuera à :   Proiektu hauek errealitate bilakatuz, SABAIAk honetan lagunduko dixi :

Donner l'opportunité de manger sain,
en proposant des produits de qualité accessibles à tous,
en rémunérant le travail des paysans à sa juste valeur,
tout en créant du lien social dans la vallée d'Oztibarre.

  Parada emanen dixi sanoki jateko, denendako eskuragarri diren kalitatezko mozkinak eskainiz,laborarien lanabere balio justuan ordaindurik,
Oztibarren lotura sozialak sortuz
     
PARTENAIRES   PARTAIDEAK